Cultuureducatie met kwaliteit

Onder ‘Rutte I’ is het plan ‘Cultuureducatie Met Kwaliteit’ (CMK) ontstaan. Doel van dit programma is een steviger fundament voor het cultuuronderwijs op scholen. Het programma is erop gericht om scholen en culturele instellingen meer te laten samenwerken en houvast te geven bij het cultuuronderwijs.

In de visiebrief ‘Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving’ van minister Jet Bussemaker lezen we: ‘Goed cultuuronderwijs is van cruciaal belang voor individu en samenleving. Het draagt eraan bij dat kinderen hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Mijn doel is dat álle kinderen en jongeren een ‘startkwalificatie’ meekrijgen voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven.’

Dienstbaar

cmkEen politiek speerpunt dat zeer prijzenswaardig is. En uiteraard op zich een ontwikkeling naar ons hart; het is precies bovengenoemde overtuiging van waaruit wij ons werk doen en die Alexandra van der Hilst aanzette ‘Voorbij de Kaders – kunst in leren te schrijven. Leren door verscheidenheid te gebruiken als bron van kennis, inspiratie en verbinding. Met de kunsten om de schoonheid en de zeggingskracht en… als vervoermiddel. Dienstbaar aan de ontwikkeling van mensen-kinderen.

Gevestigde instituten

De minister heeft ervoor gekozen convenanten aan te gaan met provinciale organen en gevestigde kennisinstituten. Scholen kunnen inschrijven op projecten die gestart worden vanuit de instituten die subsidie krijgen om CMK vorm te geven. Onduidelijk is of scholen die geen gebruik willen maken van de gevestigde instituten, maar wel zelf met eigen kunstenaars en begeleiders een flinke kwaliteitsslag willen maken, een financiële ondersteuning kunnen krijgen. Zoals het er nu naar uitziet lijkt dat niet het geval.

Abstract begrip en cultureel ondernemerschap

In het onderwijs is het geen vanzelfsprekende kwestie vorm te geven aan CMK, het is nog een abstract begrip. Aan de vragen die vanuit het werkveld op ons afkomen merken we dat er ook bij culturele instellingen geworsteld wordt met wat er nu precies moet gebeuren, door wie en vooral hoe dit overzichtelijk en praktisch aan te pakken. Daarnaast is het voor culturele instellingen een hele andere manier van zaken doen wanneer zij vanuit marktgericht ondernemerschap moeten denken en handelen. Immers de focus zal veel meer gericht moeten zijn op het leveren van maatwerk aan de scholen; van aanbod naar vraaggestuurde dienstverlening. Dat vereist een andere invulling van de functie en rol van culture instellingen en kunstdocenten in de samenleving.

cmk2In de uitvoering van CMK zijn verschillende partijen betrokken. Daarvan zijn er enkele die op de werkvloer – op school in de klas – aan de slag gaan en daarin goed moeten kunnen samenwerken met leerkrachten. Van belang is te onderscheiden welke soorten kennis en vaardigheden van waarde zijn voor de verschillende betrokken partijen en personen. Bewust zijn van de verschillende partijen, rollen en taken in de keten die loopt van beleid op papier tot uitvoering in de scholen is een randvoorwaarde. Weten van elkaars wereld en expertise om goed te kunnen bepalen wie wat doet en waartoe.

Begeleiding en training

Naast schoolteams trainen we vanuit AB3 icc-ers, cultuurcoaches en kunstdocenten en begeleiden innovatieprocessen. Pedagogische en onderwijsinhoudelijke kennis verbinden we met kennis over hoe de kunsten te verweven in vakken en vakgebieden. De aanpak is actief, doelgericht en effectief. Voor cultuurcoaches ligt het accent op luisteren naar de behoeftes van directies en interne cultuurcoördinatoren en deze weten te vertalen in plannen en vooral acties. Bij kunstdocenten gaat het erom dat zij vanuit de vraag van de school passende werkvormen en projecten kunnen ontwikkelen en deze samen met leerkrachten en kinderen kunnen uitvoeren.

In het begeleiden van innovatietrajecten richten we ons op de kennis die nodig is om het traject inhoudelijk succesvol te laten verlopen maar ook op het proces. Bij innovatieprocessen gelden een aantal wetmatigheden met betrekking tot benodigde kennis, communicatie, implementatie, sturing en borging. Het negeren of onvoldoende hanteren van deze wetmatigheden leidt maar al te vaak tot mislukken van het innovatie proces. Uit onderzoek blijkt dat slechts 30% van alle innovaties succesvol is. Een percentage dat aanzienlijk omhoog moet, een uitdaging voor de partijen die cultuureducatie met kwaliteit gaan realiseren!

Relatie bouwen!

Voor elk project / traject waarbij meerdere partijen betrokken zijn geldt dat goed afstemmen en tijd besteden aan het bouwen aan relatie het begin is van een vruchtbaar traject. En precies dat onderdeel wordt vaak onderschat, te vaak wordt de aandacht direct gericht op het resultaat. Kennis en inzichten ontstaan juist in het proces van afstemmen; vragen en wensen worden daardoor scherper en van daaruit kunnen ook verwachtingen worden gedefinieerd. Een dergelijke afstemming kost tijd, het zal zich echter in de opbrengst terugbetalen.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. >>
www.deweijerdesign.nl