Goed bestuur en toezicht in de cultuursector – de 9 principes

Helder bestuur en zorgvuldig toezicht geven ruimte aan inhoudelijk, integer en zakelijk presteren. De cultuursector heeft al ruim tien jaar zijn eigen governance code. Dit in navolging van onder meer het bedrijfsleven dat met de Code Tabaksblat de toon zette voor afspraken over goed bestuur. De kennis en ervaring die de sector heeft opgebouwd is in een nieuwe Governance Code Cultuur verwerkt. Inhoudelijk is de code vereenvoudigd en aangepast aan vragen uit de samenleving met aandacht voor onderwerpen als risicomanagement, belangenverstrengeling en openheid. Daarnaast zijn aanbevelingen uit de sector meegenomen. Zo zijn met name de verschillen tussen het raad-van-toezicht-model en het bestuur-model scherper geprofileerd.

Governance code

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De code komt niet in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid en kritische reflectie binnen organisaties. Nee, de code beoogt naast het normatieve kader juist de kritische reflectie binnen en tussen bestuur en toezicht te stimuleren. Daarom kent de code negen algemene principes. Deze principes vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen die men op verschillende manieren kan lezen: ‘zo hoort het’, ‘zo doen goed geleide organisaties dit’ of ‘dit zijn goede praktijkvoorbeelden’. Aldus de opstellers.

Download hier het Code boekje voor de cultuursector.

Meer informatie: http://www.governancecodecultuur.nl

www.deweijerdesign.nl