Van kunst los erbij naar serieus in het curriculum

Vroeger kwamen scholen alleen in aanraking met kunst via het kunstmenu. Er werd georganiseerd naar een voorstelling of concert gegaan, met eventueel aanvullend een serie lesprogramma’s verzorgd door de kunst educatieve centra. Inmiddels kunnen we spreken van een landelijke toename van kunst en cultuureducatie binnen het onderwijs. De regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs, erfgoededucatie en de komst van de icc-ers – interne cultuur coördinators, inmiddels 3.500 – maakten dat kunst serieus bij diverse scholen op de kaart is gezet.

Dat is een belangrijke positieve ontwikkeling, want kunst is meer dan een hobby! Kunst draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind, op zowel cognitief, sociaal als emotioneel gebied. Kunst blijkt ook een economische waarde te hebben en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze gezondheid. Althans, volgens divers wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van kunst. Onderaan dit artikel vindt u een verwijzing naar diverse onderzoeken en waar u ze kunt downloaden.raket

Belang voor Centra Kunsteducatie

De neiging om meer met kunst te doen binnen het curriculum in onderwijs is aan het doorzetten. Enerzijds in het kader van de brede school ontwikkelingen, anderzijds willen steeds meer scholen kunstenaars betrekken in projecten. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in het onderwijsveld gaande die te maken hebben met inzichten over leren. Zoals het belang van leren door onderzoek, zelfstandig werken, ontwikkelen van creatieve denkstrategieën, ruimte voor beleving, verwondering, experimenteren, het gebruik van meervoudige intelligenties. De kunsten worden daarbij steeds vaker gebruikt als middel om langs te leren en ook als uitgangspunt van bijvoorbeeld een onderwijsthema. Voor kunstenaars en ook voor kunsteducatieve instellingen is het van belang te weten van deze ontwikkelingen zodat ze vanuit een professionele insteek een bijdrage kunnen blijven leveren. Te meer omdat je daarmee niet alleen werkt aan hoe je een duurzame relatie met scholen vorm kunt geven vanuit onderwijs inhoudelijk oogpunt, maar ondertussen ook aan kwaliteitsbewaking van kunst op school aandacht kunt besteden.

Kunsteducatieve centra zijn volop in beweging om in te spelen op een veranderend werkveld. Langzamerhand vindt een verschuiving plaats om naast het aanbod van cursussen en projecten zich ook te richten op de specifieke ontwikkelingen binnen het onderwijs. Met andere woorden van aanbod naar vraaggericht en op maat werken.

Spanningsveld tussen eigenheid en aanpassen

Wanneer de kunsten zich bewegen in onderwijsland is er eigenlijk altijd sprake van een spanningsveld: tussen eigenheid van de kunstenaar en regels van de school. De kunstenaar werkt vanuit zijn authenticiteit, de specifieke vakkennis en ‘gekte’ van het kunstvak en wordt gevraagd iets heel bijzonders te weeg te brengen in de school. Aan de andere kant is het belangrijk dat kunstenaars ook iets weten over kinderen, leren, hersenen en leerstrategieën; juist om nog beter hun werk te kunnen doen. Overigens geldt dat laatste voor iedereen die met (kunst)educatie bezig is, al dan niet werkzaam in het onderwijs. Wat we niet moeten krijgen is dat de kunsten zich zo gaan aanpassen dat ze in hun aanpak min of meer hetzelfde doen als wat er al in school gebeurt. Het is een kwestie van zoeken naar een goede balans en vorm daarin. Kunstdocenten en kunstenaars verschillen vaak in aanpak van een schoolproject. Kunstenaars werken vanuit hun eigen creatiedrang met ruimte voor spontaniteit en inspelen op het onverwachte, op dat wat de kinderen zelf aan ideeën inbrengen. Dat betekent dat er binnen een les of project ook oningevulde momenten zitten zodat er van alles kan gebeuren en ter plekke kan ontstaan. Kunstdocenten zijn vaak wat gestructureerder van aard. Leerkrachten reageren daar wisselend op. Er zijn er die buitengewoon positief zijn over de volkomen nieuwe – en in hun ogen soms wat chaotische – creatieve aanpak van kunstenaars waarbij ze ervaren dat niet alleen hun kinderen, maar ook zijzelf geïnspireerd raken en enthousiast in durven te stappen in een project. Er zijn ook leerkrachten die aangeven dat ze liever wat meer structuur en controle willen.

Bijscholing en begeleiding

Zaak is om zowel de creërende, spontane als de structurerende, didactische kwaliteiten van de kunstenaars en kunstdocenten te optimaliseren om de kunsten van echte meerwaarde te laten zijn in de projecten op scholen. Door de kunstvakken in het onderwijs en het leren te betrekken verbreed je tevens de toegangspoort tot het schoolse leren.

Om dat te bereiken is kennis nodig over het hoe en waarom. Wij verzorgen bijscholing en begeleiden scholen en centra voor kunsteducatie om kunst in onderwijs en leren duurzaam en succesvol vorm te geven. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Meer weten over wetenschappelijke onderbouwingen?

Voor achtergrondinformatie over kunsteducatie kunt u terecht in de bibliotheek van Cultuurnetwerk Nederland. Onderstaande publicaties vindt u in de online catalogus. Daarnaast kunt u in de catalogus zoeken op trefwoord. Publicaties kunt u bestellen, lenen of inzien in de bibliotheek.

Publicaties:

  • Gewenste en bereikte leereffecten
  • De economische waarde van de cultuursector in de provincie Limburg en de buurregio’s
  • Art & innovation: an evolutionary economic view of the creative industries
  • Het bewijs, kunstenaars dragen bij aan de kwaliteit van leven
  • State of the field report: arts in healthcare 2009 Arts in healthcare

Bibliotheek:

http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/bibliotheek.asp

Online catalogus:

http://www2.cultuurnetwerk.nl/webopac/vubis.csp

www.deweijerdesign.nl