Lezersvraag

Wat is de meerwaarde van kunst en meervoudige intelligentie in onderwijs?

Ieder mens is op meerdere manieren intelligent en leert op een eigen manier. Door kinderen aan te spreken op hun meervoudige (leer)mogelijkheden ontwikkelen ze diverse gebieden en talenten. Kunstzinnige werkvormen bieden andere, dan de gebruikelijke, ingangen om te komen bij de eigenheid van kinderen tijdens het opnemen, verwerken en weer oproepen van informatie.

Met andere woorden: meer kinderen leren meer.

Daarnaast draagt actief bezig zijn met kunst – drama, theater, muziek, dans, beeldend, poëzie, creatief schrijven – bij tot het ontwikkelen van cultureel- en sociaal bewustzijn en sociaal vaardig gedrag. In onze workshops worden aan bovengenoemde onderwerpen praktische handen en voeten gegeven. Voor de achterliggende theorie gebruiken we het boek ‘Voorbij de kaders’.

Blijvliet kostuums groep 8 041_2

Wat wordt er bedoeld met bezieling als één van de essenties van leren?

Leren heeft te maken met drie essenties die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: begrip, geheugen en bezieling. Bij begrip en geheugen denken we aan cognitieve zaken, kennis en logica. Begrip en geheugen zijn ingeburgerde woorden in onze taal. Zeker in de wereld van het onderwijs. Bezieling, dat je minder vaak hoort in dit kader, heeft te maken met verbinding en met beleving. In verbinding staan met je zelf, de ander, de omgeving en met de lesstof. We beleven pas iets als we informatie, een situatie of lesstof, betekenis kunnen geven. Door betekenisgeving kunnen we verbanden leggen tussen dingen, mensen, situaties, ontdekkingen en dat wat in ons geheugen staat. We begrijpen de wereld om ons heen beter. Via betekenisgeving komen we op zingeving. In een met zorg en aandacht ingerichte betekenisvolle leeromgeving is de bezieling van de leerkracht terug te zien. Een dergelijke inspirerende ruimte maakt dat kinderen betrokken raken. Ze worden uitgedaagd hun eigen ideeën (over iets) te ontwikkelen. Het vinden van vragen is daarbij net zo belangrijk als het vinden van antwoorden. Bezieling is nodig om onze eigen leer-kracht te doen vonkelen!


www.deweijerdesign.nl